Search form

Matayo ma Peba 12:10

10Ɨ demb de kea yɨpa yɨm b'ɨkɨki kopa rɨga yɨbnonj. Sɨ Parisai rɨgap Yesund yɨgekito da, “Rɨka rɨrɨrkɨpjog e meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd kopa rɨga ɨsakendam?” nokɨm da ɨdenat ton Yesum rɨl odarai Tin kot wa oramitam.