Search form

Matayo ma Peba 12:11

11Seg Yesu ket ten amninonj da, “Sɨ ra wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam yɨpa mamoi ɨbnau dɨde ra ɨtemb mamoi tunykis kip wa meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd, sɨ rɨngma, ma ɨta onggɨt rɨgat ɨtemb mamoi oblas kip ke?