Search form

Matayo ma Peba 12:12

12Sɨ rɨga re ma sobijog ukoijog gasa e ajɨ mamoi re ma ukoi gasa e. Ajɨ rada wɨn opima mamoi b'ogɨl amnɨkenenindam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd, sɨ onggɨt paemb rɨga b'ogɨl omnena mɨle re rɨrɨrkɨpjog e onggɨt bibɨrɨnd.”