Search form

Matayo ma Peba 12:13

13Seg re ket Yesu ɨtemb yɨm b'ɨkɨki rɨgand yomnonj da, “Moina yɨm b'ɨtnɨke!” Sɨ ɨtemb rɨga ket tina yɨm b'ɨtnɨkonj dɨde ket ɨtemb tina yɨm kupkakupka b'ɨsakendonj ɨja na ɨt re yɨpa tab yɨm re dɨde.