Search form

Matayo ma Peba 12:17

17Sɨ nangga pena Yesu odede nonony amninonj re nok mana da ɨdenat bageyam Isayamna tugɨm ke opureni yɨtkak rɨrɨrkɨp omɨny, ɨt re da,