Search form

Matayo ma Peba 12:18

18“Yɨr de, ɨtemb Koina Wɨko Rɨga yena re Kon yobagendond,

ɨ yena re Kon singi yiyenyɨn, ɨ ya pɨlwa e re Kon gar sam aenyɨn.

Ɨ Kon ɨta Koina Wɨngawɨnga oramisɨn Ti pɨlɨnd,

sɨ Ton ɨta Koina b'ɨsagɨka mɨle pɨtapɨta omneny komkesa Koina obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa.