Search form

Matayo ma Peba 12:19

19Ɨ Ton ma ɨta yɨt b'ugwatena ikeny dem,

ɨ dɨde ma ɨta unena ikeny dem,

sɨ makwa ɨta yete Tina ukoi yɨt pɨam tutkundeny dem sobea nata.