Search form

Matayo ma Peba 12:2

2Ɨ re Parisai rɨgap ɨtemb mɨle yɨr yongo, ton Yesund yomno da, “Nangga pae Moina b'auyaena rɨgap onggɨtyam mɨle yomnɨki rɨnte re ma yiyag e omnɨkam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd?”