Search form

Matayo ma Peba 12:20

20Ɨ Ton ma ɨta negɨr omɨny yɨpa b'ɨkɨnti buskak,

ɨ Ton ma ɨta osowɨk yɨpa ngɨndngɨnd wul dɨmɨl,

ngɨrpu ra Ton towa pɨlɨnd b'ɨsagɨka mɨle omnɨk

dɨde ket danda kɨma teyeniny yɨrkokar pɨpmet wa.