Search form

Matayo ma Peba 12:22

Yesu dɨde Beeljebul

(Mak 3:20-30; Luk 11:14-23; 12:10)

22Ɨ onggɨt wɨnɨnd rɨgap yɨpa negɨr wɨngawɨnga ke okati yɨrdɨdɨ dɨde yɨt kesa rɨga iyo Yesum pɨlwa, sɨ Yesu ket tin yɨsakendonj. Sɨ ket ɨtemb yɨt kesa rɨgat yɨt apureninonj dɨde yɨr b'ɨskenonj.