Search form

Matayo ma Peba 12:24

24Ajɨ re Parisai rɨgap onggɨtyam yɨt utkundo, ton endento da, “Ɨtemb rɨga ma Godɨmna danda kaim negɨr wɨngawɨnga eaukeniny ajɨ negɨr wɨngawɨnga waina mopyam Beeljebulɨmna danda kaim.”