Search form

Matayo ma Peba 12:25

25Sɨ re Yesu towaina nonyɨk b'amdena wumɨr awonj, Ton ket ten amninonj da, “Ra yɨpa kantrind rɨga towalenggyam b'itpouranj gangga b'akalendam, ɨtemb kantri ɨta negɨr tainy. Ɨ kwa ra yɨpa kantri wɨngɨrɨnd o yɨpa b'ubɨgawar wɨngɨrɨnd rɨga towalenggyam b'itpouranj, ɨtemb kantri o b'ubɨgawar towaina wɨmena re ɨta negɨr tawɨk.