Search form

Matayo ma Peba 12:29

29O kwa rɨdede yɨpa rɨgat rɨrɨr e yɨpa danda rɨgamna met wa b'aturɨk dɨde tina gasa yurowam ke temjiny, ra maka ra ton naska ɨtemb danda rɨgand ɨjobɨk? Ajɨ naska ton b'ogla danda rɨgand ɨjobɨk ɨ yɨmta kae ton ket yurowam ke temjiny tina gasa komkesa leamog im re wekeny tina metɨnd. Sɨ Koda re odede wɨp nya kae negɨr wɨngawɨngamna mopyam danda kesa yomnɨkenenyɨn ɨ ɨngkaimemb Kon ket negɨr wɨngawɨnga eaukeneninyɨn rɨga wa pɨlke.