Search form

Matayo ma Peba 12:32

32Ɨ kwa yet ra Rɨgamna B'ɨgand negɨr yɨt ke omɨny, God opima ti onggɨtyam negɨr mɨle awɨr omnainy dem. Ajɨ yet ra Yɨnayɨna Wɨngawɨngand ɨsadreny, God makwa ɨta ti onggɨtyam negɨr mɨle awɨr omnau dem yu wɨnɨnd dɨde kwa warɨ.