Search form

Matayo ma Peba 12:34

34Wɨn re negɨr guda kɨma gɨrem im, sɨ wɨn re negɨrjog nony menamena kɨma im wekenyɨt, ɨ kwa wɨn makwa rɨrɨr im opurenam b'ogɨl yɨtkak. Mop nokɨp nanggamog nony menamena im re rɨga waina garɨnd yɨndangɨr wekeny, ton ɨnsima tugɨm ke apurenanj.