Search form

Matayo ma Peba 12:36

36Ɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da ra b'ɨsagɨka bibɨr ik dem, yɨpayɨpa rɨgap opima b'agenaya tuweny dem Godɨm wɨpɨnd mɨra okatam towaina komkesa opureni yɨtkak gatab rɨnsim re yu ton kɨp kesa opurena eyenanj.