Search form

Matayo ma Peba 12:37

37Mop nokɨp rada moina b'agenai yɨtkak re negɨr kesa dɨmdɨmjog e, sɨ God ɨta negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ motkau dem, ɨ rada moina b'agenai yɨtkak re negɨrjog e, sɨ Ton ɨta negɨr ma b'ɨsagɨka motkau dem.”