Search form

Matayo ma Peba 12:38

Ju Rɨga waina Ɨgekita Kɨd kesa kɨma Danda Wɨko Omnɨkam

(Mak 8:11-12; Luk 11:29-32)

38Ɨ onggɨt wɨnɨnd Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap Yesund yomno da, “Ouyaena rɨga! Sɨn singi im mor pɨlke kɨd kesa kɨma danda wɨko yɨr ongong.”