Search form

Matayo ma Peba 12:39

39Sɨ Yesu ten esmonggainonj da, “Rɨga yepim re yu negɨrjog mɨle ɨ gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle kɨma wekenyɨt onggɨt gowukoyɨnd! Wɨn nɨgekenya kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam, ajɨ Kon kɨd kesa kɨma danda wɨko wa takainyɨn ra ɨna nena e rɨna re bageyam Yonam pɨlɨnd aukonj.