Search form

Matayo ma Peba 12:41

41Ɨ ra b'ɨsagɨka wɨn ik dem, Ninebe rɨgap opima yɨpand gɨlgɨl towɨnkanj dem wɨn kɨma yepim re yu wekenyɨt onggɨt gowukoyɨnd, ɨ ton opima yɨr ungata rɨga taukanj dem wanɨm negɨr ma b'ɨsagɨka okatam. Mop nokɨp re Yona God ma bage yɨt pɨtapɨta yomnenonj, Ninebe rɨgap kea towaina negɨr mɨle ke engento Godɨm pɨlwa, ajɨ ɨta yɨpa rɨga yɨbɨm dɨkɨnd, Ton re ukoijog e ajɨ Yona re sobijog e. Ajɨ wɨn makaima Tina opurena ke engenjindam waina negɨr mɨle ke.