Search form

Matayo ma Peba 12:42

42Ɨ ra b'ɨsagɨka wɨn ik dem, bargubo gatab ke kwin ɨta yɨpand gɨlgɨl towɨnyis dem wɨn kɨma yepim re yu wekenyɨt onggɨt gowukoyɨnd, ɨ ton ɨta yɨr ungata rɨga tainy dem wanɨm negɨr ma b'ɨsagɨka okatam. Mop nokɨp naskand ton tikonj re ma wuswus kantri kena Solomonɨmna b'ogɨl multekɨp ke yɨtkak utkundam, ajɨ ɨta yɨpa rɨga yɨbɨm dɨkɨnd, Ton re ukoijog e ajɨ Solomon re sobijog e. Ajɨ wɨn makaima Tina yɨtkak singi eyenindam utkundam.