Search form

Matayo ma Peba 12:43

43“Ɨ ra negɨr wɨngawɨnga topenj yɨpa rɨgam pɨlke, ton ket b'ugumarena ikeny nyɨ kesa pɨpmet nata dɨde oraka iyeny wɨram wɨmenam pɨpmet, ajɨ makwa ɨta odar.