Search form

Matayo ma Peba 12:44

44Sɨ ton ket yindeny da, ‘Kon kwa ama tɨtenjɨn koina met wa rɨna re kon yɨraren.’ Ɨ ra ton tɨtenj, ton met odar ra met tɨb kesa e ɨ b'obogɨl ɨsagɨki e ɨ dɨde b'obogɨl gasa ongonjeni im.