Search form

Matayo ma Peba 12:45

45Sɨ ton ket yikeny dɨde arondeniny nɨnda seben (7) negɨr wɨngawɨnga yepim re ukoi kana negɨr mɨlend wekeny ti pɨlke, ɨ ket ton kɨma yɨpand b'ɨgarkanj ɨ dɨde dea de wɨmena wuweny. Sɨ onggɨt rɨgamna kikitumpu wa wɨmena re ma ɨja e ɨt re naskand re dɨde, ajɨ ɨtemb re ket negɨrjog e yɨbɨm. Sɨ odede yɨpa wɨp mɨle ɨta kwa tawɨk wa pɨlɨnd yepim re yu wɨn negɨrjog mɨle kɨma wekenyɨt onggɨt gowukoyɨnd.”