Search form

Matayo ma Peba 12:46

Yesumna Mog dɨde Yɨngganwar

(Mak 3:31-35; Luk 8:19-21)

46Ɨ re Yesu dɨdea rɨga bobo wa pɨlwa yɨt omnenand yɨbnonj, Ti mog dɨde Ti yɨngganwar met bau ke owɨnki wekenonj dɨde oraka yiyeno Tin yɨt omnenam.