Search form

Matayo ma Peba 12:47

47Sɨ yɨpa rɨgat Yesund wumɨr yomnonj da, “Yɨr de, Mor mog dɨde Mor yɨngganwar opima owɨnki wekeny bau wa ɨ oraka e miyenyi Men yɨt omnenam.”