Search form

Matayo ma Peba 12:5

5Ɨ kwa yɨna sɨ rɨgap sɨ amnɨkenenanj yɨnametɨnd ita Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr weanjweanj, sɨ odede mɨle kaemb ton Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr gog yerbekenenyi. Ajɨ ton makwa opima b'injawa yokatenyi. Sɨ rɨka wɨn ma wumɨr im onggɨtyam yɨtkak Mosemna gog wɨngɨrɨnd?