Search form

Matayo ma Peba 12:7

7Sɨ ra wɨn wumɨr okasya onggɨtyam yɨtkak isɨpkita ɨt re da, ‘Kon singi en kear mɨle ajɨ ma singi en sɨ b'angga,’ wɨn ma rako b'injawa kesa rɨga negɨr ma b'ɨsagɨkand oramka eyenindam.