Search form

Matayo ma Peba 12:9

Yesu Yɨm B'ɨkɨki Rɨga Yɨsakendonj

(Mak 3:1-6; Luk 6:6-11)

9Ɨ Yesu ɨtemb pɨpmet yɨraronj dɨde ket b'ɨgaronj onggɨt Parisai rɨga waina yɨr opmitenapu met wa.