Search form

Matayo ma Peba 13:1

Tuny Ɨgmarka Rɨga gatab Tendam Yɨt

(Mak 4:1-9; Luk 8:4-8)

1Ɨ ɨtaemb onggɨt bibɨrɨnd Yesu onggɨt met ke opendonj dɨde ket omitonj sɨpa yurund.