Search form

Matayo ma Peba 13:13

13Sɨ onggɨt mop paemb Kon tendam yɨt ke ten amneninyɨn da,

‘Ton yɨr ke yɨr ongong reyeninem ajɨ goro ton wɨngawɨnga ke yɨr ranginem,

ɨ kwa ton yɨpya ke rutkundeninem ajɨ goro ton wɨngawɨnga ke rutkundeninem dɨde goro wɨngawɨnga ke nony raukinem.’