Search form

Matayo ma Peba 13:14

14Sɨ yu ɨtemb bageyam Isayamna yɨtkak kea rɨrɨrkɨp auka yikeny gar ke utkunda kesa rɨga wa pɨlɨnd, ɨt re yɨtkak da,

‘Wɨn Godɨmna ara tutkundenindam, ajɨ goro wɨngawɨnga ke nony taukindam,

ɨ kwa wɨn usausapyam yɨr ongong teyenindam, ajɨ goro gar ke takatenindam.