Search form

Matayo ma Peba 13:15

15Mop nokɨp opimemb rɨga waina gar sɨbɨb ke ɨkangɨndi im wekeny,

ɨ towaina yɨpya bora re ɨdokijog im wekeny,

ɨ towaina yɨrkɨp re osmantijog im wekeny.

Ra maka ra, ke ton wɨngawɨnga ke yɨr ongong reyeninem towaina yɨrkɨp ke,

ɨ ke ton wɨngawɨnga ke rutkundeninem towaina yɨpya ke,

ɨ ke ton wɨngawɨnga ke nony raukinem towaina garɨnd

dɨde ket ke ton rengenjinem Kor pɨlwa

ɨ dɨde ket ke Kon ten resakenjinɨn.’