Search form

Matayo ma Peba 13:16

16Ajɨ waina yɨrkɨp re b'ogɨl omni im, mop nokɨp opimemb yɨrkɨp opima wɨngawɨnga ke yɨr ongong eyenanj. Ɨ kwa waina yɨpya re b'ogɨl omni im, mop nokɨp opimemb yɨpya opima wɨngawɨnga ke yɨtkak utkundenanj.