Search form

Matayo ma Peba 13:19

19Sɨ ɨntemb jɨ isɨpkita rɨna re tuny ɨgmarkɨto nyawɨnd. Sɨ yete re pumb tungg gatab yɨtkak utkundeny ajɨ maka ra ton nony tawɨk, sɨ negɨrjogyam Satana ik dɨde ɨsamburiny nanggamog yɨtkak na re tina garɨnd wekeny.