Search form

Matayo ma Peba 13:22

22Ɨ opi re jɨ wanjametɨnd ɨsokto re ɨntemb jɨ rɨga yisɨpkis yete re God ma bage yɨt utkundeny, ajɨ ti gowukoi yɨrkokar singind ukoijog nony menamena amnɨkeneniny, ɨ jogjog gasa singind b'anygɨnena sam yokateny, ɨ dɨde kwa nɨnda gowukoi gasa wa singi aukeneny tina garɨnd. Sɨ tonsimemb God ma yɨtkak yɨkangɨndenyi. Sɨ onggɨt paemb ket maka God ma yɨtkak kɨp ɨjagɨk ti pɨlɨnd.