Search form

Matayo ma Peba 13:23

23Ɨ opi re jɨ b'ogɨl sal gowɨnd ɨsokto re ɨntemb jɨ rɨga yisɨpkis yete re God ma bage yɨt utkundeny dɨde ket nony awɨk. Sɨ onggɨt paemb ket God ma yɨtkak kɨp ɨjagɨk ti pɨlɨnd, yɨpa re andred (100) kɨp, ɨ yɨpa re siksti (60) kɨp, ɨ dɨde yɨpa re teti (30) kɨp.”