Search form

Matayo ma Peba 13:27

27Sɨ onggɨt yonggyamɨmna wɨko rɨgap tuwonj ti pɨlwa dɨde ket yɨgekito da, ‘Yonggyam! Ma man pop b'ogɨl tuny nena na ɨtot eyeninot moina sopapu wa? Sɨ rɨngkaimta daka ngɨi wuweny?’