Search form

Matayo ma Peba 13:30

30Sɨ nangga ma jɨ toko nɨmognɨmog gɨlgɨl rowɨnkine ngɨrpu ra erngoka wɨn okas. Ɨ ra erngoka wɨn ik, Kon toko erngoka rɨga wumɨr ramninɨn dem da, “Naska wɨn ngɨi na turomkindam dɨde supsup tamnɨkindam wul wa imbrɨkam. Ajɨ onggɨt kak kaemb wɨn ket owoukɨp bobo tamnɨkindam dɨde ket koina owou ongapapu met b'ɨga wa taramkindam”.’”