Search form

Matayo ma Peba 13:32

32Sɨ mastad tuny re tina sopapu wɨngɨrɨnd sobijogjog kɨp na yɨbnonj komkesa tuny wa pɨlke. Ajɨ re nangg ɨnɨka yikonj, ɨtemb mastad nangg ket ukoijog aukonj komkesa nangg wɨngɨrɨnd onggɨt sopapund. Sɨ ket wul pɨla onyitonj dɨde ket pumbɨnd ngena wuwenonj, ngɨrpu ton ket onggɨt wul bɨa kumb nata towaina met orangka eyento.”