Search form

Matayo ma Peba 13:34

Yesu Tendam Yɨt nena Engaeninonj

(Mak 4:33-34)

34Sɨ Yesu opimemb komkesa yɨtkak usenena eyenawainonj rɨga bobo wa re tendam yɨt kena, ajɨ makwa ke Ton towa usenenainonj tendam kesa.