Search form

Matayo ma Peba 13:35

35Sɨ nangga pena Yesu odede tendam yɨt nena ke amneninonj re nok mana da ɨdenat yɨpa bageyamɨmna opureni yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy, ɨt re da,

“Kon ɨta Koina tugɨm ɨpangenjɨn tendam yɨt opurenam,

ɨ Kon opima gasa pɨta wa tapekinyɨn rɨnsim re onggɨt gowukoi otomapu ke wumɨr kesa egurki wekeneny.”