Search form

Matayo ma Peba 13:38

38Ɨ sopapu re gowukoi e, ɨ opimemb b'ogɨl tuny re pumb tunggɨmna b'ɨgawar im. Ajɨ ngɨi re negɨrjog rɨga Satanamna b'ɨgawar im.