Search form

Matayo ma Peba 13:39

39Ɨ ɨtemb geja rɨga yet re ngɨi ɨtot eyeninonj re Negɨr Wɨngawɨnga Satanate. Ɨ kwa erngoka wɨn re gowukoi kikitum b'ɨsagɨka wɨn e, dɨde erngoka rɨga re God ma aneru im.