Search form

Matayo ma Peba 13:40

40Sɨ opi re erngoka wɨnɨnd wɨko rɨgap ngɨi uromka eyento dɨde ket wul wa embrɨkto. Sɨ ɨja imemb jɨ mɨle taukanj dem gowukoi kikitum b'ɨsagɨka wɨnɨnd.