Search form

Matayo ma Peba 13:41

41Sɨ onggɨt wɨnɨnd Rɨgamna B'ɨgat opima Tina aneru tetmɨkeniny dem Tina pumb tungg wa rɨnte re Ton wɨp yomneny onggɨt gowukoyɨnd, ɨ ket onggɨt anerup onggɨt Tina pumb tungg ke odede rɨga im ɨtkoka teyenanj dem yepim re rɨga negɨr mɨle omnɨkam amnenanj dɨde negɨrjog mɨle omnɨka eyenanj.