Search form

Matayo ma Peba 13:43

43Ajɨ onggɨt wɨnɨnd daka negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga wui dem de towa B'u God ma pumb tungg wa, dɨde ket b'atnyoratenanj dem lomkongga re dɨde. Sɨ yete re man wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, man utkunde!