Search form

Matayo ma Peba 13:44

B'ogɨljog Ongapi Gasa dɨde Ngɨndngɨnd Timtim Jag gatab Tendam Yɨt

44“Ɨ pumb tungg re yɨpa wɨp e odede b'ogɨljog ongapi gasa kɨma rɨna re yɨpa sopapund gou bora wa eungiti yɨbnonj. Sɨ re yɨpa rɨgat ɨtemb b'ogɨljog gasa yodaronj, sɨ ton kea kwa yeungitonj gou bora wa dɨde ket sam kɨma yikonj tina met wa. Seg ton ket tina komkesa gasa asogɨkinonj dɨde ket onggɨt osogi wulkɨp ke ɨtemb gou kɨpol yokatonj.