Search form

Matayo ma Peba 13:48

48Sɨ re ɨtemb gɨr yɨndangɨr awonj, kabum wɨko rɨgap ket ɨtemb gɨr yɨrgɨnato sɨpa gate wa dɨde ket omnɨkto. Seg re ton ɨsagɨka eyento, ton kea b'ogɨlyam kabum yɨpa ga wa egarkɨto ajɨ negɨryam kabum dea ta eskokto.