Search form

Matayo ma Peba 13:49

49Ɨ ɨja imemb jɨ mɨle taukanj dem gowukoi kikitum b'ɨsagɨka wɨnɨnd. Sɨ Godɨmna aneru opima tui dem onggɨt gowukoi wa dɨde ket negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga wa wɨngɨr ke negɨrjog rɨga wetaweta tamnɨkanj dem.